PROPAST ROKYTKA

Úzká propast, jejíž šíře je povětšinou 30 až 40 cm, hloubka 19,90 m, je zakončena malou kavernou protékanou meandrem podzemního potoka. Jeho vydatnost činí 1 až 2 l/s. Nejnižší místo propasti se nachází tři metry pod dnem nedalekého toku Údolského potoka (také zvaného Rokytka), podle něhož byla pokřtěna i propast. Barvícím pokusem bylo zjištěno, že podzemní voda podtéká Údolský potok a vyvěrá na protějším břehu, aniž by se podzemní a povrchové vody cestou mísily, což dokládá hydrochemická analýza provedená D.Milkou dne 4.10.1991 a 12.4.1992. Podzemní tok vykazuje enormně vysoké nabohacení minerály oproti povrchové vodě, zejména volného CO2. Celá propast je bez výzdoby, až na slabé sintrové povlaky v horní části jeskyně. Charakteristické pro tuto jeskyni jsou četné výstupky vypreparovaného rohovce, které společně s četnými hrnci a erozivními tvary vytváří sice lehký, ale po technické stránce velmi zajímavý lezecký terén.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Odborné články

Nové poznatky o Nedobytné jeskyni a proudění vody v propasti Rokytka uvedné ve sborníku Speleofóra:2005. PDF zde...

Závěry z bádání

Podzim 2019 - záměrem bylo ověření možného pokračování přes sifony po přítokové straně, tak jak je naznačeno na mapě.
Bohužel tato možnost není v našich silách. Přítok tvoří sotva 5cm široká puklina a při rozšiřování není kam deponovat materiál, transport na povrch je extrémně náročný. Na stavu sedimentu na dně propasti, je pouze vidět, že voda kolísá ve výšce +/-1m patrně při jarním tání nebo při vydatných deštích.

Mapa jeskyně

Mapa Rokytka
mapa propasti Rokytka