NEDOBYTNÁ JESKYNĚ

Vstup do této puklinové jeskyně se nachází na stejné poruše (dobře patrné v lomové stěně) jako Propast Rokytka. Tato puklina přechází nad lomem v mělký zářez, na jehož konci je stržené ústí do podzemí. To bylo z části uvolněno a dnes zde nalezneme asi jeden metr širokou a 3,5 metru hlubokou jámu ústící do úzkého meandru. Stěny a počva jsou pokryty silnou vrstvou sintru. Meandr ústí do šikmého nízkého Hliněného dómku s výraznou poruchou, příčnou na hlavní směr. Nízkým oknem vpravo od vyústění meandru prolezeme do domu D&D (pojmenovaného dle iniciál prvosestupitelů). Zpočátku nízká, šikmo ukloněná prostora se zvedá do více jak čtyřmetrového komína. Počva je pokryta šedým sintrem a načervenalými sedimenty. Celá prostora je velice bohatě zdobená žlutohnědými až červenohnědými sintry a krápníky. V horní části komína nalezneme odumírající výzdobu šedivé barvy. Celkový dojem umocňuje slabá vložka (cca. 30 cm) růžových vápenců, v jinak světlém masivu, porostlá mléčně bílými stalaktity a brčky. Tyto vložky se nachází na více místech jeskyně a jsou pro ní charakteristické. Jelikož snadněji zvětrávají, vytváří ve stěnách a stropech hluboké zářezy. Je zde zaznamenán i nickamínek.
V počvě domu D&D se nachází propasťovitý stupeň (3 metry hluboký) do zařícených částí pod ním. Severní stěna průlezu je sledována puklinou s výraznou záclonou, ukrývající malý dómek a neznámé pokračování. Odtud postupujeme východním směrem, sestoupíme do komínového prostoru na křižovatku s pokračováním na sever a na jih. Odbočíme-li na jižní stranu nízkou plazivkou, prolezeme do Dómu vrápenců (pojmenován na počest netopýřího druhu, jenž inicioval dokončení prací na dané lokalitě a který zde byl zaznamenán v hojném počtu již při první návštěvě). Vysoká, téměř hranatá prostora se širokým šikmým bočním přítokem od východu . Na stěnách jsou dobře patrné erozivní tvary. Tento prostor je velmi slabě zdobený. Pár sintrových povlaků a šikmý podlahový sintr šedivé barvy v přítokové části. Dle průběhu stěn a dalších ukazatelů (erozivní tvary) zde předpokládáme propojení na prostřední část systému Rokytky. Severozápadním směrem nahoru se lze mezi bloky vrátit do propasťovitého stupně pod domem D&D. Na jih pokračuje Dóm vrápenců do Starého vstupního dómu. Tato prostora je též téměř bez výzdoby. Ukloněné hlinito-kamenité dno přechází v zával. Ten byl v roce 2003 zdolán a 1.5.2004 Byli objeveny nové, dosud neznámé části.
Vrátíme se na sever, kde je vymodelován Jezerní dóm. Největší prostora celé jeskyně je široká 1 až 2,2 metrů , dlouhá 12 metrů, s celkovým převýšením až 12 metrů. Celý dóm je velice bohatě zdobený, bez ohledu na to, že celá jeskyně je vymodelována v dolomitických vápencích. Stěny jsou zcela zakryty mohutnými sintry hnědé, hnědožluté a šedomodré barvy. Celé kaverně vévodí nepravá pagoda, téměř tři metry vysoká, nad níž je výrazný 1,2 metrů dlouhý stalaktit. V přední části prostory nelze přehlédnout téměř 10 metrů vysoký sintropád. Celou scenérii dokreslují četná mléčně bílá brčka, záclony, excentrické výrůstky ve tvaru háčku, boule, pisolity, sintrové hrázky a zejména nejcennější, i když drobné, aragonitové keříčkovité tvary. Vůbec nejkrásněji dóm působí, při vyšším stavu vody ve skapovém jezírku, jehož maximální hloubka je 2,7 metrů. Na konci prostory, za nepravou pagodou, je několik drobných sintrových jezírek s aragonity ve tvaru připomínajícího plodnici lišky, poeticky nazývané lekníny. Těsně před nimi , ve východním směru ,je ještě jedno jezírko ústící do Brčkové chodby.
Závěrem ještě několik málo údajů o jeskyni. Celková délka všech částí jeskyně činí přibližně 93 metrů. Celkové převýšení jeskyně je 16,5 metrů.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Odborné články

Nové poznatky o Nedobytné jeskyni a proudění vody v propasti Rokytka uvedné ve sborníku Speleofóra:2005. PDF zde...

Mapa jeskyně

Mapa Nedobytné1
mapa Nedobtytné jeskyně 2013 - půdoris

Mapa Nedobytné2
mapa Nedobtytné jeskyně 2013 - profily