Symposium „Králíky 1981“
Kras Sudet

Starý vchod Západní
Ilustrační foto - straý vchod Západní j. 1958

Kras Ještědského Hřbetu
RNDr. Bosák Pavel a Horušický D. Reiner

Krasové jevy Ještědského hřbetu jsou vyvinuty v metamorfovaných sériích tzv.Ještědského Krystalinika (algonkium až silur) a ve velmi slabě metamorfovaných uloženinách devonu-spodního karbonu. Karbonátové horniny jsou součástí převážně silurskách a devonsko-spodnokrarbonských členů. Ještědský blok je velkou tektonicky vyzdviženou jednotkou ohraničenou zlomy směru SW-JW (lužická porucha, šimonovicko-machnínský zlom) a SV-JZ. Vrásové struktury mají směry os SV-JZ. Na jihu je ještědské krystalinikum lemování až 600m mocnými uloženinami svrchní křídy a na S-SV se stýká s jizersko-krkonošským žulovým masívem. Relikty terciérních sedimentů v útržcích lemují hranici ještědského krystalinika a krkonošsko-jizersého masívu mezi Machnínem a Horním Hanychovem. Rozsáhlé výskyty glacifluviálních glacilakustrinnich a fluviatilních sedimentů jsou dokumentovány v oblasti táhnoucí se ze žitavské pánve na S přes jitravské sedlo (předel mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami) až do okolí Jablonního v Podještědí. V jitravském sedle, u Jitravy a Rynoltic jsou rovněž známy dosti mocné relikty glacigenních - morénový materiál je výsledkem druhého náporu halštrovského zalednění (elster) ve starém pleistocénu.
Krasové jevy (jeskyně, závrty) jsou známy ze dvou oddělených oblastí a to na SZ od Ještědu a na JV od Ještědu. K prvé oblasti náleží jeskyně Loupežnická, Západní, Jezevčí, které jsou vyvinuty převážně v devonských vápencích. Jeskyně Apolínův hrob, Liščí díra i Velká a Malá basa patří k oblasti druhé s převažujícími silurskými karbonáty. Je rovněž známo několik drobných krasových pramenů a ponorů. Největší jeskyní je Západní jeskyně u Jitravy se 200m chodeb, zajímavou krápníkovou výzdobou a mocnými deluviálními výplněmi. Všechny jeskyně Ještědského hřbetu jsou dosti úzké, jsou vyvinuty na výrazných puklinách nebo puklinových systémech. Krasové chodby sledují dva hlavní puklinové systémy. Prvý systém má parametry 35-70/70-80 a je paralelní s lužickou poruchou a šimonovsko-machnínským zlomem, tedy s nejvýraznějšími zlomovými strukturami. Druhým směrem je 315-340/15-85 a 140-150/30-80, je k prvému zhruba kolmý a je paralelní s menšími příčnými dislokacemi v ještědském krystaliniku.
Hlavní pozornost byla věnována Západní Jeskyni. Zde se rovněž soustředily i exploatační výkopy. Poznatky získané v této jeskyni je možné do určité míry aplikovat i na oblast JV od Ještědu. Jeskyně Západní se vyvíjela nejméně ve dvou etapách. Zbytky prvé etapy jsou reprezentovány relikty relativně úzkách freatických kanálů. Určité jejich partie jeví známky slabého přemodelování při vadózní cirkulaci. Druhá etapa rozvoje je charakterizování rozsáhlou a pravděpodobně rychlou korozí podél puklin a vrstevních ploch. Tyto prostory byly posléze postiženy kongelifrakcí a nato byly téměř úplně zaplněny s povrchu přemístěnými deluvii. Výplně jsou dosti kyselé (diabasové zvětraliny a produkty rozpadu fylitů), proto neobsahují žádné zbytky ať měkkýší nebo obratlovčí fauny. Datování etap rozvoje je proto založeno na srovnání s mladým geologickým vývojem oblasti.
Krasové jevy Ještědského hřbetu se vyvíjely nejméně ve dvou, časově oddělených etapách. Nejprve to jsou freatické kanály, vadózní kanály, dutiny místy s dosti mocnými čirými kalcitovými sintrovými deskami (Hluboká). Jejich vznik je možno klást do období mezi ukončením sedimentace miocénní výplně Liberecké kotliny (?torton) a nástupem glaciací (spodní pleistocén). Vyvíjely se nejspíše v průběhu pliocénního zdvihu Ještědského hřbetu. Rozsáhlé korozní přepracování prvotních dutin je s největší pravděpodobností následkem cirkulace tavných vod sněhových a ledových mas v průběhu elsterského glaciálu. Není jasné, zda se jedná o cirkulace vod ledovcového jezera nebo jen o tavné vody sněhové přikrývky hřbetu, ale přesto je možné oznařit většinu jeskyní Ještědského hřbetu jako jeskyně proglaciální.

profil chodby Západní j.
Profil chodby Západní j.1988